XXII

Jarmark Cysterski

16 - 17 września 2023, Pelplin

16 - 17 września 2023, Pelplin

REGULAMIN IMPREZY

XXII Jarmark Cysterski 16-17 września 2023 roku

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. Zakres obowiązywania

1.       Wprowadza się Regulamin dotyczący organizacji imprezy pod tytułem: „XXII Jarmark Cysterski, zwanego dalej „Imprezą”.

2.   Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, zasady bezpieczeństwa, warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej „Uczestnikami” lub każdy osobno „Uczestnikiem”.

3.     Regulamin Imprezy obowiązuje wszystkich Uczestników Imprezy znajdujących się w obrębie wyznaczonego przez organizatora terenu Imprezy.

4.     Każdy z Uczestników Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Organizacja Imprezy

1.    Organizatorem Imprezy jest Gmina Pelplin, Diecezja Pelplińska, Powiat Tczewski, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, zwani dalej „Organizatorem”.

2.     Impreza odbywa się w dniu 16-17.09.2023, w godz. Od 11:00 do 20:00 na terenie Organizatora-obejmując Plac Mariacki, Plac Tumski, Przystań Jana III Sobieskiego, Al. Cystersów w obrębie wydzielonej jego części. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania Imprezy.

3.       Wstęp na teren Imprezy jest nieodpłatny.

4.   Organizator zapewnia Uczestnikom Imprezy obsługę organizacyjno-informacyjną, pomoc medyczną, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty zagubione lub pozostawione na terenie Imprezy bez dozoru właściciela.

6.       Z uwagi na liczbę Uczestników Imprezy, Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów.

Rozdział II. Zasady bezpieczeństwa

§ 3. Informacje ogólne

1.       Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy, Uczestnik wchodzący na teren Imprezy może zostać poddany kontroli przez Służby Ochrony (zwanej dalej „SO”).

2.    Osoby małoletnie bądź nieletnie uczestniczą w Imprezie pod opieką i za zgodą osób sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

3.       Służby Ochrony, uprawnieni są w szczególności do:

1)  wydawania polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, obiektów i urządzeń podlegających ochronie SO, a w szczególności wydawania polecenia opuszczenia przez osoby miejsca, w którym przebywanie może stanowić zagrożenie dla realizacji zadania;

2)    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3)  ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osób w sposób rażący naruszających porządek publiczny;

4)  dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;

5)    stosowania środków przymusu bezpośredniego.

§ 4. Obowiązki Uczestnika Imprezy

1.       Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:

1)  przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2)    przestrzegać i nie zakłócać porządku publicznego;

3)    nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;

4)    stosować się do poleceń wydawanych przez służby Organizatora Imprezy oraz Policji, Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów;

5)    do niepozostawiania bez swojego dozoru jakichkolwiek należących do niego przedmiotów.

2.       Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.

§ 5. Zakaz wstępu

1.       Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

1) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

2) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

3)  posiadającej broń, amunicję lub inne niebezpieczne przedmioty mogące być użyte jako broń, materiały wybuchowe, pirotechniczne oraz inne substancje o podobnym działaniu lub wszelkiego rodzaju materiały pożarowo niebezpieczne, pojemniki na płyny lub produkty spożywcze wykonane z twardego materiału w tym szklane butelki oraz inne pojemniki pod ciśnieniem lub inne niebezpieczne w ocenie SO przedmioty;

4)  posiadającej przedmioty, urządzenia lub płyny uznane przez SO za mogące zagrażać bezpieczeństwu.

2.       Organizator może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na terenie Imprezy osobom:

1)    których wygląd zewnętrzny uniemożliwia lub utrudnia ich identyfikację;

2)    zachowującym się w sposób regulaminem zabroniony; 

3)    wprowadzającym psy lub inne zwierzęta na teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników;

4)    wchodzącym na teren Imprezy z rowerami, deskorolkami, hulajnogami, na rolkach, wrotkach itp.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie jakiegokolwiek przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego.

 

§ 6. Warunki uczestnictwa

1.    Podczas Imprezy zabrania się:

1)        rzucania niebezpiecznymi przedmiotami;

2)    posiadania oraz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

3)        rozniecania i podsycania ognia oraz palenia wyrobów tytoniowych na całym terenie Imprezy,

4)  sprzedawania, reklamowania (w tym rozdawania druków i ulotek), akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;

5)   zachowani prowokujących do zakłócania porządku lub zagrażających bezpieczeństwu, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych lub poniżających inne osoby z jakiegokolwiek powodu lub innych mogących wywoływać konflikty, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym itp., a także skłaniania innych Uczestników Imprezy do takich zachowań;

6)   stosowania jakiejkolwiek przemocy lub formułowania gróźb pod adresem innych Uczestników Imprezy;

7)    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami i urządzeniami do tego wyznaczonymi a także zaśmiecania terenu Imprezy;

8)        używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

9)        zastawiania dróg ewakuacyjnych lub uniemożliwiania swobodnego przepływu osób,

10)     dewastacji mienia Organizatora lub osób trzecich;

11)     wnoszenia transparentów, plakatów, banerów itp.;

12)     używania i korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

13)     niszczenia obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy.

2.      Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:

1)    broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,

2)    materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3)    pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym szklanych butelek;

4)    materiałów zawierających treści obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, obsceniczne lub poniżające inne osoby;

5)    materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora.

 

Rozdział III. Uprawnienia i odpowiedzialność Uczestników Imprezy

§ 7. Uprawnienia Uczestników Imprezy

1.       Uczestnik Imprezy ma prawo:

1) przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania tj. od chwili rozpoczęcia Imprezy do czasu zakończenia Imprezy;

2) do informacji dotyczących poszczególnych atrakcji związanych z przeprowadzaną Imprezą, informacji o umiejscowieniu punktów higieniczno-sanitarnych, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby;

3) korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;

4) korzystać z pomocy medycznej na Imprezie.

§ 8. Odpowiedzialność Uczestników Imprezy

1.       Osoby zakłócające porządek publiczny, zagrażające bezpieczeństwu lub zachowujące się niezgodnie z niniejszym regulaminem mogą być poproszone o opuszczenie terenu Imprezy, włączając w to doprowadzenie do opuszczenia przez te osoby terenu Imprezy z użyciem przymusu bezpośredniego.

2.       W przypadkach określonych w ustawie służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób lub dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 9. Utrwalanie przebiegu Imprezy

1.   Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody w zakresie stosownych postępowań. 

2.    Udział w Imprezie oraz wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie Impreza, jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas Imprezy w celu realizacji celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych, promocyjnych w kraju i za granicą; akceptacja dotyczy również osób małoletnich bądź nieletnich, które uczestniczą w Imprezie pod opieką i za zgodą osób sprawujących nad nimi opiekę prawną bądź pieczę. Akceptacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet); zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); wyświetlanie, publiczne odtwarzanie; wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisji audycji; sporządzanie wersji obcojęzycznych; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie w utworach multimedialnych; wykorzystanie na stronach internetowych, oraz na portalach społecznościowych; wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; publiczne udostępnianie nagrań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykorzystywanie i rozpowszechnianie pojedynczych klatek z nagrań we wszelkich materiałach drukowych, w materiałach okolicznościowych, promocyjnych; prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszej akceptacji na osoby trzecie.

3.     Wchodząc na teren Imprezy uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że jego wizerunek może być utrwalony i rozpowszechniany na zasadach określonych w ust. 2 i 3. Brak akceptacji powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Imprezie.

§ 10.

1.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania Imprezy, w szczególności, jeżeli będzie to uzasadnione koniecznością podjęcia działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia lub wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności wymagającej zmiany czasu trwania Imprezy, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem Imprezy.

2.    Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione albo pod ich bezpośrednim nadzorem. Dostęp do tych urządzeń jest dozwolony jedynie za zgodą i pod nadzorem osoby upoważnionej.

3.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Imprezy oraz przed wejściami, a także na stronie internetowej Organizatora.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jarmark Cysterski 2023

Realizacja: Seweryn Sildatk